ESCO Service

คุณตรวจสอบค่าไฟฟ้าของคุณบ่อยแค่ไหน ?
แล้วคุณพบสาเหตุของการที่ค่าไฟมีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆ หรือไม่ ?
เครื่องวัด PQ นี้จะช่วยคุณติดตามพฤติกรรมการใช้พลังงานของคุณได้ !!

1. บริการ ESCO คืออะไร

ESCO ย่อมาจาก Energy Service Company
ESCO หมายถึง บริษัทที่ให้บริการด้านการจัดการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมถึงบริการอื่น ๆ การส่งเสริมการลดต้นทุน และเพิ่มผลกำไรของลูกค้าในอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย์ กลไกการจัดการพลังงาน ESCO คือการทำสัญญา Energy Performance: EPC ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการเพื่อตอบสนองข้อตกลงการแบ่งปันพลังงานระหว่างบริษัทและลูกค้า
 • การตรวจสอบการใช้พลังงาน รวมถึงการจัดทำแผนประหยัดพลังงาน และงานออกแบบทางวิศวกรรม
 • โครงการเอกสารต่างๆ 
 • จัดหาหรือช่วยเหลือเงินทุนในโครงการ
 • จัดหา ติดตั้งและบำรุงรักษา
 • การบริหารโครงการ
 • การติดตามและประเมินผลโครงการประหยัดพลังงาน
 • รับประกันการประหยัดพลังงาน
 • การฝึกอบรมและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน

2. เพื่อลงทุนในการอนุรักษ์พลังงานโดย ESCO (Energy Investment)

ESCO ย่อมาจาก Energy Service Company
ESCO หมายถึง บริษัท ที่ให้บริการด้านการจัดการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมถึงบริการอื่น ๆ เช่น การส่งเสริมการลดต้นทุน และเพิ่มผลกำไรของลูกค้าในอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย์ กลไกการจัดการพลังงาน ESCO คือการทำสัญญา Energy Performance: EPC ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการเพื่อตอบสนองข้อตกลงการแบ่งปันพลังงานระหว่าง บริษัท และลูกค้า
2.1 ลูกค้าลงทุนโดยผู้ถือหุ้น (ประหยัดเงิน)
Clients who invest or borrow funds directly from the source. With a EPC between borrowers and funding by the ESCO guarantees the energy savings to the borrower that the energy savings the project will be equal to or greater than the cost of the services to be paid on the investment. If the actual energy savings, the savings under the contract, then the ESCO will guarantee that the money is released to the service. But in the opposite way. If the economy is higher than that specified in the agreement. Recipients must be a limit to the ESCO that energy investments are structured in the form of loans and investments, as shown in Figure 1 and 2
2.2 การลงทุนโดย ESCO เป็นผู้ถือหุ้น (Shared Saving)
The ESCO will invest this money and energy saving plan. The patient is responsible for paying the fee. And bring the benefits of energy savings to be called Sharing Saving. It has ratio of fee have to pay for ESCO more than Guaranteed Saving. Because of ESCO to bear the risks. Forms of investment projects for energy companies can be classified as a major investment into 2 types.

3. การวัดและตรวจสอบผลลัพธ์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Measurement & Verification)

3.1 การตรวจสอบและรับรองการประหยัดพลังงาน
การติดตามและตรวจสอบการประหยัดพลังงานตามแผน M & V ควรมีข้อมูลดังต่อไปนี้
 • รายละเอียดของมาตรการรประหยัดพลังงานที่คาดว่าจะได้รับ
 • ขอบเขตของการตรวจสอบ เพื่อกำหนดการประหยัดพลังงาน
 • รายละเอียดของข้อกำหนดและเงื่อนไข สำหรับการอ้างอิง (Base Year) และการตั้งปริมาณพลังงานที่ใช้
 • วิธีการระบุรูปแบบต่างๆ ที่ใช้ในการเปลี่ยนการอ้างอิง
 • งบประมาณการลงทุน และค่าใช้จ่ายของมาตรการประหยัดพลังงาน
 • เงื่อนไข ซึ่งจะใช้ในการปรับเปลี่ยนวิธีการวัด
 • รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการและวิธีการประหยัดพลังงานสำหรับขั้นตอนการจัดส่ง ซึ่งใช้ในการติดตามต่อไป
 • การพิสูจน์ประสิทธิภาพของการประหยัดพลังงาน
 • รูปแบบ M & V ที่ใช้ในการกำหนดการประหยัดพลังงาน
 • การตั้งสมมติฐานการจัดเก็บ และวิธีวิเคราะห์ข้อมูลให้ชัดเจน
 • คำอธิบายตำแหน่งจะถูกปรับเปลี่ยน รวมถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์
 • อ่านและศึกษา (Witnessing Protocol) การอ่านมิเตอร์ กระบวนการส่งกำลังไฟของเครื่องมือแต่ละชนิด เพื่อการปรับเปลี่ยนเครื่องมือ และวิธีแก้ไขข้อมูล จะสูญหายหรือไม่สามารถวัดได้
 • พิจารณาว่าคุณภาพของโครงการเป็นอย่างไร
 • รูปแบบของรายงาน M & V และการนำเสนอพลังงานในแต่ละปี
3.2 กระบวนการตรวจสอบและการประหยัดพลังงาน
การตรวจสอบกระบวนการและการตรวจสอบการประหยัดพลังงาน มีความสำคัญอย่างยิ่งในมาตรการอนุรักษ์พลังงานโดย ESCO เพื่อแก้ไขการวัด และการประหยัดพลังงาน จะส่งผลถึงระยะเวลาคืนทุนของเจ้าของสถานประกอบการ การตรวจสอบกระบวนการและการตรวจสอบการประหยัดพลังงาน สรุปได้ดังนี้
 • เลือกรูปแบบที่เหมาะสมในการประหยัดพลังงาน 
 • ข้อมูลประสิทธิภาพและพลังงานที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้เป็นปีฐานอ้างอิง (Base Year) และการประเมินแนวทางต่างๆ
 • กำหนดวิธีการอนุรักษ์พลังงาน
 • วางแผนตรวจสอบและยืนยันการประหยัดพลังงาน (M & V Plan)
 • ออกแบบติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ที่จำเป็นภายใต้แผน M & V
 • การรวบรวมข้อมูลและเพิ่มพลังงานให้กับอุปกรณ์ หลังจากอัปเดตมาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้วเปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงก่อนการอัพเดท เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพ
 • คำนวณและรายงานการประหยัดพลังงานตามแผน (M & V Plan) ที่ได้รับการวางไว้ในการตรวจสอบ และยืนยันการประหยัดพลังงาน อาจทำโดยหน่วยงานกลางเพื่อให้แน่ใจในผลลัพธ์ของการวัด
3.3 สัญญาการใช้พลังงาน
Specify how to think clearly in the M & V is important. Both methods are used. The data used to calculate the data on the use of energy. Energy consumption after installation in the year and the constant need to be set up. If there is no clear way of thinking then. Proven energy savings by the ESCO to the problem by the industrial or commercial building. It should explain how to achieve acceptance by both parties. Include a low maintenance device

This will guarantee the energy savings can be achieved if the energy savings guaranteed by the ESCO will be designed to measure. In accordance with parameters. Since the industrial or commercial building of these parameters are already configured. The factors, it allows to calculate the savings insurance

During each year of the warranty period, the ESCO is to monitor, audit and verification of energy savings and report send to industrial or commercial building within the specified period. The purpose of the report is to make energy savings of the ESCO