Mechanical and electrical engineering


เราออกแบบและสร้างระบบเครื่องกลและไฟฟ้า รวมถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
ในอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรม
  • การบำรุงรักษาป้องกันระบบไฟฟ้า
  • การติดตั้งไฟฟ้า
  • การก่อสร้างและระบบท่อ
  • ระบบป้องกันไฟฟ้า
  • การติดตั้งระบบ