Power quality and advanced energy monitoring

คุณตรวจสอบค่าไฟฟ้าของคุณบ่อยแค่ไหน ?
แล้วคุณพบสาเหตุของการที่ค่าไฟมีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆ หรือไม่ ?
เครื่องวัด PQ นี้จะช่วยคุณติดตามพฤติกรรมการใช้พลังงานของคุณได้ !!

เรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการจัดหาระบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย์ทั้งหมด ด้วย Power Meter ของเราซึ่งได้รับการรับรองโดยสมาคมไฟฟ้าของประเทศไทย เพื่อวัดและบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานต่อเดือน

Power meter


ส่วนใหญ่ใช้สำหรับวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและคุณภาพพลังงานในแหล่งไฟฟ้าแต่ละแหล่งซึ่งจะติดตั้งมิเตอร์วัดพลังงานที่ MDB (Main Distribution Board)

TOU power meter

มิเตอร์นี้เป็นหน่วยความจำแบบบูรณาการ เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้ไฟฟ้าเป็นเวลามากกว่า 11 เดือนและยังสามารถแสดงข้อมูลไฟฟ้าทั้งหมดเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้พลังงานของอาคาร / โรงงาน ซึ่งทางเรายังจัดทำรายงานการวิเคราะห์ประจำปีฟรี

Advance Energy Monitoring System

ซอฟต์แวร์ / แอปพลิเคชันที่อธิบายการใช้ไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ เมื่อเราใช้ร่วมกับเครื่องวัด TOU เครื่องมือนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการตรวจสอบและวิเคราะห์พลังงาน และปรับปรุงการวางแผนการใช้ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย์ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบมาตรฐาน EA
ทีมงานของเราจะจัดทำรายงานสรุปรายปี เป็นบริการสำหรับลูกค้าทุกท่าน